Nhạc Chuông Không Thể Không Yêu-Huyền Tử ft Phan Vỹ Bá

24-04-2024 | Nhạc Hoa | 90

Nghe thử: Ấn ▶ để Nghe và kéo xuống phía dưới để Tải Về

Lời bài hát Không Thể Không Yêu-Huyền Tử ft Phan Vỹ Bá

Tiāntiān dū xūyào nǐ ài
Wǒ de xīnsī yóu nǐ cāi
I LOVE YOU wǒ jìushì yào nǐ ràng wǒ měitiān dū jīngcǎi
Tiāntiān bǎ tā gùa zuǐ biān dàodǐ shénme shì zhēn'ài
I LOVE YOU dàodǐ yǒu jǐ fēn shuō dé bǐ xiǎngxìang gèng kùai
Shì wǒmen gǎnqíng fēngfù tài kāngkǎi háishì yǒu shàngtiān ānpái
Shì wǒmen běnlái jìushì nà yīpài háishì shěbudé tài guāi
Shì nà yīcì yuēdìngle méiyǒu lái ràng wǒ kū dé xìang xiǎohái
Shì wǒmen jízhuó zhèngmíng wǒ cúnzài háishì bù ài hùi fādāi BABY
Bùdé bù ài fǒuzé kùailè cóng hé ér lái
Bùdé bù ài fǒuzé bēishāng cóng hé ér lái
Bùdé bù ài fǒuzé wǒ jìu shīqù wèilái
Hǎoxìang shēn bù yóujǐ bùnéng zìjǐ hěn shībài kěshì měitiān dū guò dé jīngcǎi
Tiāntiān dū xūyào nǐ ài
Wǒ de xīnsī yóu nǐ cāi
I LOVE YOU wǒ jìushì yào nǐ ràng wǒ měitiān dū jīngcǎi
Tiāntiān bǎ tā gùa zuǐ biān dàodǐ shénme shì zhēn'ài
I LOVE YOU dàodǐ yǒu jǐ fēn shuō dé bǐ xiǎngxìang gèng kùai
I ask girlfriend how you been
Láiqùle jǐ húi wǒ cónglái méiyǒu xiǎngguò àiqíng
Hùi bìan dé rúcǐ wúnài shì mìngyùn ma
Nándào nánguò shì shàngtiān de ānpái méi
Bànfǎ tiāntiān de měitiān de xīnsī dàodǐ yóu shúi lái péi
Wǒ chéngxīn wǒ chéngyì dàn zhōuwéi rǎo rén
De húanjìng shǐzhōng ràng wǒmen wúfǎ zài zhèlǐ zìyóu xiāng lìan
Wǒ jīngcǎi nǐ fādāi liǎng kē xīn bù'ān dì yáobǎi yīnggāi
Yǒu de wèilái shìfǒu zhēn dì nàme de wúfǎ qídài shěbudé zài shānghài
You're girl my girl my friend
How much I love you so so much baby
Kànzhe nǐ āichóu yào wǒ rúhé zěnme chéngshòu mìan dùi
I'm sorry you're my sweetheart
My love My one& only baby
Bùdé bù ài fǒuzé kùailè cóng hé ér lái
Bùdé bù ài fǒuzé bēishāng cóng hé ér lái
Bùdé bù ài fǒuzé wǒ jìu shīqù wèilái
Hǎoxìang shēn bù yóujǐ bùnéng zìjǐ hěn shībài kěshì měitiān dū guò dé jīngcǎi
Tiāntiān dū xūyào nǐ ài
Wǒ de xīnsī yóu nǐ cāi
I LOVE YOU wǒ jìushì yào nǐ ràng wǒ měitiān dū jīngcǎi
Tiāntiān bǎ tā gùa zuǐ biān dàodǐ shénme shì zhēn'ài
I LOVE YOU dàodǐ yǒu jǐ fēn shuō dé bǐ xiǎngxìang gèng kùai
Hùi bù hùi yǒu yīdiǎn wúnài
Hùi bù hùi yǒu yīdiǎn tài kùai
Kěshì nǐ gěi wǒ de ài
Ràng wǒ yǎngchéngle yīlài
Xīnzhōng chōngmǎn ài de jiépāi
Tiāntiān dū xūyào nǐ ài
Wǒ de xīnsī yóu nǐ cāi
I LOVE YOU wǒ jìushì yào nǐ ràng wǒ měitiān dū jīngcǎi
Tiāntiān bǎ tā gùa zuǐ biān dàodǐ shénme shì zhēn'ài
I LOVE YOU dàodǐ yǒu jǐ fēn shuō dé bǐ xiǎngxìang gèng kùai jiéshù

Tải Nhạc Chuông Không Thể Không Yêu-Huyền Tử ft Phan Vỹ Bá

Từ khóa: Tải Nhạc chuông Nhạc chuông Không Thể Không Yêu-Huyền Tử ft Phan Vỹ Bá, Nhạc tiktok Không Thể Không Yêu-Huyền Tử ft Phan Vỹ Bá, Download nhac chuong Không Thể Không Yêu-Huyền Tử ft Phan Vỹ Bá

Copy Post Link